ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

  1. Αποδοχή Συμφωνίας

Καθώς εισέρχεστε και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα αυτή και τις υπηρεσίες μας, αποδέχεστε και συμφωνείτε να δεσμευτείτε από όλους τους όρους χρήσης που θέτει η παρούσα Συμφωνία (καλούμενη στο εξής ως «Συμφωνία»), ανεξαρτήτως του γεγονότος εάν τους έχετε διαβάσει και καταλάβει, καθώς και από τις πολιτικές που αναφέρονται στη Συμφωνία αυτή. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε επιμέρους υπηρεσίες, οφείλετε να ακολουθήσετε όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες και τους κανόνες που εφαρμόζονται σε αυτές.

Η παρούσα Συμφωνία λειτουργεί ως νομική σύμβαση μεταξύ μας και επεξηγεί τους όρους χρήσης των υπηρεσιών, τα οφέλη,  τους περιορισμούς  καθώς και τα ζητήματα ευθύνης που γεννώνται κατά την είσοδο και χρήση της ιστοσελίδας, με τα οποία συμφωνείτε εισερχόμενοι και κάνοντας χρήση των υπηρεσιών, καθώς και τους κανόνες και τις κατευθυντήριες  οδηγίες που οφείλετε να ακολουθείτε κατά την είσοδό σας.

Σας παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Συμφωνία. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, σας παρακαλούμε όπως σταματήσετε να εισέρχεστε σε αυτή την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας αμέσως.

  1. Συμβαλλόμενα μέρη

Όπου στην παρούσα Συμφωνία γίνεται χρήση του α’ πληθυντικού προσώπου, τούτο αναφέρεται σε όλα τα μέλη του προσωπικού μας καθώς και στους συνεργάτες που συμβάλλουν με την εργασία τους κατά την παροχή των υπηρεσιών.

Όπου στο παρόν κεφάλαιο γίνεται χρήση του β’ πληθυντικού προσώπου, τούτο αναφέρεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα που εισέρχονται στην ιστοσελίδα και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας ή αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς. Οι υπηρεσίες μας δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους και δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε τις απαιτήσεις σας από την παρούσα Συμφωνία σε τρίτους.

  1. Αλλαγές στους παρόντες Όρους Χρήσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να αφαιρούμε τους Όρους που περικλείονται στην παρούσα Συμφωνία οποτεδήποτε, δημοσιεύοντας τις αλλαγές ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας http://www.breast-care.gr.

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλλουμε τέλος χρήσης  ή να τροποποιούμε αυτό καθώς και να χρησιμοποιούμε εναλλακτικές υπηρεσίες.

Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας ενημερώσουμε για αυτές τις αλλαγές. Η αδιάλειπτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας, συνεπάγεται ότι συναινείτε σε όλες τις αλλαγές (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για τις οποίες δεν έχετε λάβει γνώση).

  1. Δικαίωμα καταγγελίας

Διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγχουμε τη συμμόρφωσή σας προς αυτή τη Συμφωνία με κάθε μέσο και να αναλαμβάνουμε δράση εάν το κρίνουμε απαραίτητο.

Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε αυτή τη Συμφωνία ή τη χρήση της ιστοσελίδας οποτεδήποτε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, όταν αντιληφθούμε ότι ενδεχομένως κάνετε κατάχρηση της ιστοσελίδας μας ή δεν ακολουθείτε τους κανόνες που θέτουμε κατωτέρω.

  1. Συμμόρφωση-Δικαιοδοσία

Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας είναι σύμφωνο με τους νόμους της χώρας σας ή της δικαιοδοσίας σας. Αναλαμβάνετε την ευθύνη να διασφαλίσετε ή να επιβεβαιώσετε την συμμόρφωση αυτού με τους νόμους που εφαρμόζονται σε εσάς.

Διαφορές που είναι δυνατόν να ανακύψουν από την παρούσα Συμφωνία υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων.

  1. Πνευματική ιδιοκτησία

Η ιστοσελίδα και το πρωτότυπο περιεχόμενό της, τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας της αποτελούν περιουσιακό στοιχείο μας και προστατεύονται από τις διατάξεις περί προστασίας του σήματος, της πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας.

Καθώς επιχειρείτε να αντιγράψετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, και εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε ή αναπαράγετε οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας, θα πρέπει προηγουμένως να λάβετε την έγγραφη προς τούτο άδειά μας,

Για να ζητήσετε την έγγραφη άδεια μας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ή για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας http://www.breast-care.gr.

  1. Περιορισμός της Ευθύνης

Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για την πληρότητα, ακρίβεια, χρησιμότητα ή διαθεσιμότητα των πληροφοριών που διαβιβάζονται ή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδας μας, καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται, ανεξαρτήτως των ποικίλλων μέτρων που λαμβάνουμε και εφαρμόζουμε (συμπερ. του υλικού και των διαφημίσεων τρίτων μερών).

Περαιτέρω, ουδεμία ευθύνη φέρουμε, συμβατική ή αδικοπρακτική, για κάθε άμεση ή έμμεση, κύρια ή παρεπόμενη ζημία (συμπερ. της θετικής ζημίας, διαφυγόντος κέρδους, ηθικής βλάβης) η οποία έχει προκληθεί και συνδέεται με την ιστοσελίδα μας, το περιεχόμενό της ή τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής.

Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για κάθε ζημία (άμεση ή έμμεση, κύρια ή παρεπόμενη κλπ), ζημία λόγω απώλειας χρήσης, κέρδους, πληροφοριών ή άυλων περιουσιακών στοιχείων κλπ που οφείλεται ή προκλήθηκε εξαιτίας της χρήσης, της αδυναμίας χρήσης ή της χωρίς εξουσιοδότηση χρήσης,  της λειτουργίας ή αδυναμίας λειτουργίας της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών αυτής, εάν σας είχαμε ενημερώσει προηγουμένως για το ενδεχόμενο πρόκλησης των ζημιών αυτών.

Οφείλετε να μας αποζημιώσετε για όλες τις ζημίες (συμπεριλ. των δικαστικών εξόδων) που προκλήθηκαν ή προέκυψαν ως συνέπεια, άμεση ή έμμεση της χρήσης ή προσπάθειας χρήσης των πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας. Δεν φέρουμε ευθύνη και ρητώς αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για κάθε είδους ζημία που προκύπτει από τη χρήση ή επίκληση πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας ή κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας.

  1. Σχέσεις με διαφημίσεις

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας την φήμη και την αξιοπιστία μας και ενθαρρύνουμε μόνο προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία εμπιστευόμαστε. Δεν φέρουμε ευθύνη για τις ιστοσελίδες τρίτων μερών στα οποία μπορείτε να μεταβείτε δια μέσου της ιστοσελίδας μας· με δική σας ευθύνη εισέρχεστε σε αυτές. Αναλαμβάνετε την ευθύνη να διαβάσετε και να συμφωνήσετε (ή να διαφωνήσετε) με τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου των τρίτων αυτών ιστοσελίδων.