ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Εισαγωγή

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας την ανάγκη προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και το παρόν έντυπο Πολιτικής Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σάς παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε, προστατεύουμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ιδίως όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα: http://www.breast-care.gr.

Επιπρόσθετα της Πολιτικής Προστασίας, οι χρήστες της ιστοσελίδας μας μπορούν να συμβουλευτούν τους Όρους Χρήσης αυτής  καθώς και τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης των επιμέρους υπηρεσιών που εφαρμόζονται.

Η Κανελίνα Μπίμπα-Τσάκου είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας υπό τους όρους που τίθενται κατωτέρω. Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Όπου στο παρόν κεφάλαιο γίνεται χρήση του α’ πληθυντικού προσώπου, τούτο αναφέρεται στην υπεύθυνη επεξεργασίας.

Όπου στο παρόν κεφάλαιο γίνεται χρήση του β’ πληθυντικού προσώπου, τούτο αναφέρεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας ή αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα κάτωθι:

Επωνυμία: Κανελίνα Μπίμπα-Τσάκου

email: info@breast-care.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ανδριανουπόλεως 6, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα (ΤΚ 55133)

Τηλέφωνα επικοινωνίας: (+30) 2310 402400, (+30) 2310 402660

Φαξ: +30 2310 420009

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην ανωτέρω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@breast-care.gr

Είναι πολύ σημαντικό οι πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς να είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν οποιαδήποτε στιγμή οι προσωπικές σας πληροφορίες αλλάξουν αποστέλλοντας μας e-mail στο info@breast-care.gr

 

Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε  και για ποιο σκοπό

Κατά την επίσκεψη και πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας δε συλλέγουμε δεδομένα σας, παρά μόνο όσα συλλέγονται από τα cookies και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα :

  1. Δεδομένα τα οποία αφορούν την επικοινωνία σας μαζί μας όπως λ.χ. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, εάν επιλέγετε την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), γραπτό μήνυμα ή μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
  2. Δεδομένα τα οποία αφορούν πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και τις ηλεκτρονικά διαθέσιμες υπηρεσίες καθώς και τα δεδομένα τα οποία δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα μας ή μέσω άλλων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να επικοινωνούμε μαζί σας, να απαντάμε στις ερωτήσεις και τα αιτήματά σας κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο καθώς και για να διαχειριζόμαστε κατάλληλα και να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης ασθενών που προσφέρουμε.

Περαιτέρω κατά την επικοινωνία σας μαζί μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε εν γένει τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα :

  1. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αφορούν το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, οικογενειακή και προσωπική κατάσταση, ηλικία, φύλο, καταγωγή, καθώς και γενετικά και βιομετρικά δεδομένα και πάσης φύσεως δεδομένα που αφορούν την κατάσταση της υγείας σας καθώς και δεδομένα τα οποία αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας.

Υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας προκειμένου να  εκπληρώσουμε την υποχρέωση τήρησης ιατρικού αρχείου που επιβάλλει το άρθρο 14  του Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) καθώς και να παρέχουμε ιατρικές συμβουλές και συμβουλές υγείας κατά τρόπο προσανατολισμένο στις προσωπικές ανάγκες σας.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους τα συγκεντρώνουμε και οι οποίοι αναφέρονται ανωτέρω καθώς και για κάθε σκοπό λογικώς συνεχόμενο με αυτούς, εάν τούτο καταστεί αναγκαίο. Σε περίπτωση που χρειαστεί να υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για κάποιο νέο και άσχετο προς τους ανωτέρω σκοπούς, θα σας ενημερώσουμε και θα σας εξηγήσουμε τη νόμιμη βάση στην οποία θα στηρίζεται η ως άνω επεξεργασία.

Μόνον εάν επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο, είναι δυνατόν να υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας χωρίς να λάβετε γνώση προηγουμένως ή χωρίς να λάβουμε τη συναίνεσή σας.

 

Πως συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας

Συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν εσείς τα αποστέλλετε απευθείας σε εμάς (λ.χ. συμπληρώνοντας τις φόρμες επικοινωνίας που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας ή χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική συμβουλευτική πλατφόρμα ή μας αποστέλλετε e-mail) καθώς  και χρησιμοποιώντας cookies.

 

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων;

Η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι το έννομο συμφέρον μας να απαντούμε στα αιτήματα επικοινωνίας που εσείς μας αποστέλλετε, να διαχειριζόμαστε κατάλληλα την ιστοσελίδα μας και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε, να ανταποκριθούμε προς τις νόμιμες υποχρεώσεις μας για τήρηση ιατρικού αρχείου και να παρέχουμε κατάλληλες και προσανατολισμένες στις προσωπικές ανάγκες σας ιατρικές συμβουλές.

 

Διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η διάρκεια διατήρησης των Δεδομένων καθορίζεται από την υποχρέωση διατήρησης που επιβάλλει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί τήρησης ιατρικού αρχείου. Είναι δυνατή η παρέκταση της χρονικής διάρκειας διατήρησης των Δεδομένων για λόγους απόδειξης ενώπιον των δικαστηρίων της εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων από την εταιρεία ή σε περίπτωση που απαιτεί κανόνας δικαίου ή συμμόρφωση με υποδείξεις Δημοσίων ή Ανεξάρτητων Αρχών.

 

Τα νόμιμα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχετε τα εξής δικαιώματα:

  1. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας: Τούτο σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, ποιοι οι αποδέκτες αυτών, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  2. Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
  3. Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας (“δικαίωμα στη λήθη”): Το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
  4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
  5. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε  κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματα, παρακαλούμε όπως αποστείλετε e-mail στη διεύθυνση info@breast-care.gr. Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα,  θα σας απαντήσουμε το αργότερο εντός 1 μηνός και είτε θα ικανοποιήσουμε το αίτημα είτε  θα το απορρίψουμε αιτιολογημένα. Σε  περίπτωση καθυστέρησης, αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από το χρόνο υποβολής του αιτήματος, ενώ θα πρέπει να συνοδεύεται (είτε έχει γίνει δεκτό είτε έχει απορριφθεί) από ειδική αναφορά και επίκληση του λόγου και των συνθηκών που είχαν ως συνέπεια την καθυστέρηση. Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους,  διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

 

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων

Αποδέκτες των Δεδομένων είναι: 1.  εξωτερικοί συνεργάτες μας, οι οποίοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας και οι οποίοι έχουν υπογράψει συμφωνητικό εχεμύθειας και εμπιστοσύνης, 3. Τρίτοι, εφόσον κάτι τέτοιο προκύπτει από τις συμβατικές υποχρεώσεις ή είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής ιατρικών υπηρεσιών και 4. δημόσιες ή δικαστικές υπηρεσίες ή Ανεξάρτητες Αρχές, εφόσον προκύπτει από διάταξη νόμου ή εισαγγελική διάταξη ή δικαστική απόφαση.

Απαιτούμε από όλα τα μέρη με τα οποία μοιραζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω, να σέβονται και να μεριμνούν για την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και να τα επεξεργάζονται εν γένει σύμφωνα με το νόμο. Παραχωρούμε το δικαίωμα σε τρίτα και εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο για συγκεκριμένους λόγους, αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς και υπό τη δική μας καθοδήγηση. Σε κάθε περίπτωση, τα τρίτα αυτά μέρη έχουν δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας να μην αποκαλύψουν περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να τα χρησιμοποιήσουν στο μέτρο που τούτο καθίσταται αναγκαίο για να μας βοηθήσουν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

 

Ασφάλεια δεδομένων

Εφαρμόζουμε ένα πλήθος μέτρων ασφαλείας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  προκειμένου να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα αυτών. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα μέτρα ασφαλείας επανεξετάζονται και τροποποιούνται κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο. Στο πλαίσιο αυτό προστατεύουμε κάθε μορφή ηλεκτρονικής επικοινωνίας μαζί μας από οιαδήποτε προσβολή και παραβίαση και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας από το ενδεχόμενο τυχαίας απώλειας, χρήσης, τροποποίησης, αποκάλυψης ή πρόσβασης χωρίς άδεια.

 

Email και λοιπές μορφές επικοινωνίας

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και τα μηνύματα που αποστέλλετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας εν γένει διαχειρίζεται η υπεύθυνη επεξεργασίας. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε το ταχύτερο δυνατό μόλις λάβουμε κάθε μορφής επικοινωνίας. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ώστε να αποτρέψουμε την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στο περιβάλλον στο οποίο ανταλλάσσονται τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

 

Cookies

Συλλέγουμε πληροφορίες για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιώντας cookies ανάλυσης του τρόπου χρήσης της ιστοσελίδας μας της Google (Google Analytics). Εφαρμόζουμε το εργαλείο αυτό για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας τις ιδιότητές της, καθώς τα cookies συλλέγουν πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της, χωρίς προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες για κάθε επισκέπτη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies της Google Analytics θα βρείτε :  https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies, επισκεφθείτε τη σελίδα υποστήριξης του browser της επιλογής σας:

 

Σύνδεση σε άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας προσφέρει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες εφαρμόζουν τη δική τους Πολιτική Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οφείλετε να μεριμνήσετε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας που υπάρχει στις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε.

 

Ενημερώσεις Πολιτικής Απορρήτου

Μεριμνούμε όπως ενημερώνουμε και εκσυγχρονίζουμε την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς η τεχνολογία αλλάζει και εμείς προσαρμοζόμαστε. Εάν πραγματοποιήσουμε ουσιώδεις αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας θα αναρτήσουμε ευδιάκριτο μήνυμα στην ιστοσελίδα μας. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Η ισχύς της παρούσας Πολιτικής ξεκινάει στις 25/5/2018.